Fillo Appetizers & Pastries (Retail)

Spanakopita – 12 oz